ระบบตัด/เพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ